Back

Szkolenie “VAT w obrocie miedzynarodowym” (03.04.2023 r.)

449,00  +VAT

Ilość osób:
Kategoria:

Zapraszamy na szkolenie online “VAT w obrocie międzynarodowym”, która odbędzie się 3 kwietnia 2023r.

Miejsce: NA ŻYWO online (Zoom), z możliwością zadawania pytań
Czas: 9:00 – 15:00
Informacje dodatkowe: po szkoleniu dostępne będzie nagranie do wielokrotnego odsłuchiwania
Program szkolenia:
 1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
  a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
  b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
  c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
  d) ogólne zasady dotyczące wykazywania transakcji zagranicznych w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  a) pojęcie WDT,
  b) przemieszczenia towarów, które nie stanowią WDT,
  c) przemieszczenie towarów własnych jako WDT,
  d) transakcje nieodpłatne jako WDT,
  e) obowiązek podatkowy oraz sankcje podatkowe za spóźnione wykazanie tego obowiązku,
  f) zaliczki w WDT,
  g) podstawa opodatkowania w WDT,
  h) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
  i) dokumentowanie WDT z uwzględnieniem Pakietu Quick Fixes (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912),
  j) identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  k) regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 i Pakiet Quick Fixes),
  l) obowiązek prowadzenia ewidencji w przypadku procedury call-off stock,
  m) relacja przepisów unijnych do krajowych,
  n) SLIM VAT 3 – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  a) pojęcie WNT,
  b) towary transportowane z krajów trzecich a obowiązek rozliczenia WNT,
  c) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
  d) obowiązek podatkowy oraz sankcje podatkowe za spóźnione wykazanie tego obowiązku,
  e) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  f) obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu WNT w przypadku nieotrzymania faktury od kontrahenta,
  g) zaliczki w WNT,
  h) podstawa opodatkowania w WNT,
  i) magazyn konsygnacyjny (historyczny) oraz magazyn call-off stock (od lipca 2020),
  j) zmiany w rozliczaniu transakcji zmniejszających podstawę opodatkowania WNT wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021 r.,
  k) zmiany wynikające z orzecznictwa TSUE i Pakietu Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. w zakresie warunków do odliczenia podatku naliczonego – problematyczne zagadnienie warunku otrzymania faktury w ciągu 3 miesięcy,
  l) SLIM VAT 3 – zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
  a) miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych oraz zmiany wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021,
  b) skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
  c) zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych z uwzględnieniem Pakietu Quick Fixes (rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.),
  d) możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji
  e) ważne orzecznictwo TSUE odnoszące się do sposobu wystawiania faktury w transakcjach trójstronnych.
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
  a) nabywca towaru jako podatnik,
  b) podstawa opodatkowania,
  c) obowiązek podatkowy.
 6. Eksport towarów:
  a) pojęcie eksportu towarów,
  b) eksport bezpośredni i pośredni,
  c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  d) dowody dokonania eksportu towarów,
  e) obowiązek podatkowy,
  f) zaliczki w eksporcie po zmianach SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. w zakresie wydłużenia terminu otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE w przypadku otrzymania zaliczki,
  g) podstawa opodatkowania,
  h) orzeczenia TSUE i NSA w zakresie eksportu (dokumentowanie eksportu, brak nabywcy, zachowanie ciągłości transportu, itp.).
 7. Import towarów:
  a) sposoby rozliczania importu towarów,
  b) podatnik w imporcie towarów,
  c) procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  d) obowiązek podatkowy VAT,
  e) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
  f) korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej – zmiany wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 września 2021 r.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
  a) pojęcie importu i „eksportu” usług,
  b) określanie miejsca świadczenia usług,
  c) ustalenie statusu nabywcy jako podatnika obowiązkiem świadczącego usługę,
  d) pojęcie „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
  e) świadczenie usług na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika,
  f) opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami,
  g) opodatkowanie usług transportowych,
  h) miejsce świadczenia w przypadku usług związanych z targami, wystawami, konferencjami itp.,
  i) opodatkowanie usług gastronomicznych oraz cateringowych,
  j) miejsce świadczenia przy krótkoterminowym najmie środków transportu,
  k) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
  l) nowe zasady odliczania VAT z tytułu importu usług,
  m) odejście od uzależnienia możliwości odliczenia VAT od prawidłowego terminu wykazania obowiązku podatkowego (skreślenie zmiany wprowadzonej w 2017) – zmiana wynikająca z orzecznictwa TSUE i Pakietu Slim VAT 2 od 1 października 2021 w zakresie warunków do odliczenia podatku naliczonego) określanie momentu wykonania usługi w przypadku importu usług,
  n) podstawa opodatkowania,
  o) stawki podatku,
  p) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu usług oraz świadczenia usług opodatkowanego poza terytorium Polski,
  q) zmiany w rozliczaniu transakcji zmniejszających podstawę opodatkowania importu usług wynikające z Pakietu Slim VAT-2 obowiązujące od 1 października 2021 r.
 9. Zasady przeliczania kursu walut dla potrzeb rozliczenia podatku VAT:
  a) zasada ogólna przeliczania kursu waluty obcej,
  b) wyjątki od zasady ogólnej (wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego),
  c) SLIM VAT – zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 r. dające możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego,
  d) SLIM VAT 3 i propozycja uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.